logopl                                                                                                                                                     Skip to English version pol

ISSN 2084-1558                  Obowiązkiem uczonego jest nieposłuszeństwo myślenia - Stanisław Ossowski

Stronę najlepiej przeglądać za pomocą przeglądarek Firefox, Opera bądź Chrome. Administrator nie zaleca przeglądania strony za pomocą Internet Explorera.

 

WITAMY
NA STRONIE OGÓLNODOSTĘPNEGO
ELEKTRONICZNEGO CZASOPISMA NAUKOWEGO

Przestrzeń Społeczna (Social Space)

Cele i zakres

        Przestrzeń Społeczna (Social Space) jest interdyscyplinarnym polsko-angielskim dwujęzycznym czasopismem naukowym publikujących teksty jednojęzyczne. Publikuje ono artykuły, eseje, notatki naukowe, eseje recenzyjne, recenzje, dyskusje i komentarze. Przyjmując za punkt wyjścia socjologię, czasopismo zamierza promować dyskusję między badaczami zajmującymi się poszczególnymi naukami społecznymi, w tym antropologią społeczną, psychologią społeczną, geografią społeczną, politologią, kulturoznawstwem itp. Czasopismo koncentruje się na współzależnościach między społeczeństwem a przestrzenią, szukając punktu równowagi między spostrzeżeniem socjologów, że przestrzeń ma znaczenie, a przekonaniem geografów społeczno-ekonomicznych, że sama przestrzeń wyjaśnia niewiele, jeśli w ogóle cokolwiek. Czasopismo umożliwia szybką publikację prac badawczych i dyskusję o nich, z korzyścią dla każdej z zainteresowanych dyscyplin.

        Czasopismo publikuje teksty teoretyczne i metodologiczne oraz silnie osadzone teoretycznie prace empiryczne wnoszące wkład do debaty międzydyscyplinarnej. Filozofia czasopisma opiera się na założeniu, że zasadnicze znaczenia dla skutecznej praktyki mają dobre teorie i solidne metodologie. Zachęcamy do nadsyłania tekstów krytycznych, w tym recenzji. Przyjmujemy do publikacji zarówno teksty ilościowe, jak i jakościowe, oparte na metodologii pozytywistycznej lub humanistycznej, jeśli spełniają one wysokie wymogi anonimowych recenzji naukowych. 

        Czasopismo jest w zamierzeniu międzynarodowe, mile widziane są jednak teksty trafnie promujące koncepcje, teorie i poglądy polskie, mniej znane w literaturze światowej. Odnosi się to również do tekstów innych autorów spoza rdzenia światowego systemu społeczno-ekonomicznego, dających szansę bezpośredniej dyskusji badaczy z pominięciem tego rdzenia. Można nadsyłać teksty po angielsku lub po polsku z angielskojęzycznymi abstraktami.
        
        Teksty spełniające najwyższe wymogi edytorskie jesteśmy w stanie opublikować w ciągu paru tygodni.

Przestrzeń Społeczna na rynku wydawniczym

        Chociaż przestrzeń społeczna była przedmiotem dyskusji w socjologii, nie było dotychczas w socjologii polskiej czasopisma poświeconego przestrzeni społecznej, z trudem też dałoby się znaleźć takie w socjologii światowej. W tym zatem sensie czasopismo wypełnia niszę. Z drugiej natomiast strony, teksty z geografii społecznej, w tym poświęcone przestrzeni społecznej, nawet bardzo interesujące i podstawowe, są przez socjologów słabo znane. Nie było dotychczas interdyscyplinarnego czasopisma, którego przedmiotem zainteresowania byłaby przestrzeń społeczna, ani dwujęzycznego czasopisma polsko-angielskiego promującego na forum międzynarodowym polskie idee w naukach społecznych. 

       Czasopismo Przestrzeń Społeczna (Social Space) jest indeksowane w bazach:SCOPUS, Index Copernicus Journals Master List (ICV=76,22), Arianta, DOAJ, Electronic Journals Library, JournalSeek, BazHum oraz ERIH+

Zakres przedmiotowy

społeczeństwo w przestrzeni i regionie

. socjologia miasta
. socjologia metropolii
. teoria i filozofia przestrzeni i regionu
. struktura ekologiczna miast
. przestrzeń społeczna i jej percepcja
. przestrzenie wirtualne

zbiorowości terytorialne

. struktura i zmiany zbiorowości terytorialnych w różnych skalach przestrzennych
. tożsamości terytorialne 
. miejsce i ojczyzna prywatna
. globalizacja
. globalność, lokalność i glokalność

naród, język i religia

. teoria narodu
. kwestie językowe
. sacrum i profanum w przestrzeni (miejskiej) 
. granice i pogranicza
. kresy i (de)kolonizacja

integracja społeczna

. inkluzja, ekskluzja i getto
. bariery przestrzenne

przestrzenie kultury

. kapitał społeczny i kulturowy
. socjologia i antropologia codzienności
. przestrzenie płci kulturowych

metodologia nauk społecznych

przestrzenie polityki i mediów

. geografia wyborcza
. marketing polityczny
. przestrzenie w mediach

przestrzeń geopolityczna

. państwo, racja stanu, interesy narodowe
. rdzeń i peryferie

. przestrzeń polityczna, kod i kodeks geopolityczny

 

ostatnia modyfikacja strony : 06.12.2020